Miljø & Lov.

Miljø & Lov

Forside.

 

Lov og Regler

Trafik regler for troktor og landbrugsmaskiner på bælter.

www.landtrafik.dk

http://landtrafik.dk/model-til-beregning-om-dit-baeltekoeretoej-kan-faa-dispensation/

http://landtrafik.dk/saa-er-der-igen-lukket-op-for-behandling-af-dispensationsansoegninger-til-baeltekoeretoejer/

http://landbrugsavisen.dk/konkurrence-hvem-har-id%C3%A9en-til-det-bedste-slogan

http://www.maskinbladet.dk/artikel/sog-nu-og-kor-sikkert-i-hosten

http://www.maskinbladet.dk/sites/default/files/pictures/articles/mb05624507-1.jpg.crop_display.jpg

http://landtrafik.dk/se-animation/ / Se Video

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Insektvold

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2006/6/21/Han+saetter+jord+af+til+et+insektbo.htm

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2010/7/8/Oekologergivernaturenjordtilbage.htm?fag=M

www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Filer/NP_Insektvolde.pdf

www.dls-jagt.dk/jagt/artikler/insektvolde/insektvold.html

www.dlf.dk/upload/redeskjul_insektvold_2008.pdf

www.dlf.dk/upload/111004_vildtager2008_final_low.pdf

www.dlf.dk/upload/redeskjul_insektvold_2007.pdf

 

www.okocater.dk/landmand/landbrugsprojekter-og-artikler/landbrugstemaer/effektiv-naturfremme/hvad-kan-du-goere/insektvold.aspx / Se Video

www.moxtell.dk/?p=231  / Se Video

 

www.froesalget.dk/c/pp193452/tt15/ii63626/

www.st-restrup.dk/dk/agerhoenseprojektet/hvad_er_markvildtstriber-/

www.jaegerforbundet.dk/page925.aspx?recordid925=24

www.hededanmark.dk/Kundecases.2420.aspx?recordid2420=25

www.lrs.dk/Planteavl/NaturVildtpleje/Jagt-+og+vildtpleje/Insektvolde.htm

 

www.netpublikationer.dk/FVM/9036/html/chapter12.htm

www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsaktuelt/naturogvildt/terraenpleje/insektvoldeograndarealer/

www.plantningoglandskab.dk/doc/tilskud/bekendt.html

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-488-9/html/helepubl.htm

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Miljöhandboken / Finland - Mink Og Ræve

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_sv/mtt/publikationer/palsfarmarensmiljohandbok

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111084

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/f26.html

www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19960396

http://www.om.fi/sv/Oikeapalsta/Haku/1290610136863

www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19960247

-------------------

Nye krav til uddannelse og efteruddannelse af personer, der arbejder på minkfarme. -

http://www.kopenhagenfur.com/avler/nyheder/2012/januar-2012/nye-krav-til-uddannelse-og-efteruddannelse-af-personer,-der-arbejder-paa-minkfarme/

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139828

 

Tjek På farmen - www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/News/2010/Januar%202010/tjek_paa_farmen.pdf -

www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/News/2010/Januar%202010/HHM_tjek_paa_farmen.pdf

www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=2826

 

Miljøministreriet

 

Minklov giver dårlig dyrevelfærd - www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2010/7/9/Minklovgiverdaarligdyrevelfaerd.htm

Regler for pelsdyrhold - www.kopenhagenfur.dk/avler/farm/regler+for+pelsdyrhold /  Kopenhagen Fur

 Pelsdyrbekendtgørelsen 15 - 01 - 2007 www.kopenhagenfur.com/sw14573.asp - www.kopenhagenfur.dk/avler/farm/offentlige+love+og+regler / Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr1) PDF Fil www.kopenhagenfur.com/graphics/furfarmers/dk/nyheder/12-06/pelsdyrbkg1734.pdf

Det Dyreetiske Råd   / Udtalelse om pelsdyrproduktion

Skov og natur - www.skovognatur.dk / Pelsdyrfarme - www.skovognatur.dk/Emne/Landbrug/Pelsdyrfarme/

 

Videncentret for Jordforurening - www.avjinfo.dk/index.php / Branchebeskrivelse af minkfarme

 

Fødevarestyrelsen  Mink   og Ræve

Bekendtgørelsen om husning af mink og hengning af minkfarm

Bekendtgørelsen om opdræt af ræve

 

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr - www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32026

 

Pelsdyravlere i tvivl - www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/amoniaklugt/D3_3_6.pdf

 

 

Suomen Ympäristö - www.ymparisto.fi / www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=4582&lan=FI / Nitrat - Nitros - www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=256566&lan=SV - www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=256551&lan=EN - www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=179803&lan=fi / Finland

 

Miljønyt.dk

På vej mod mindre miljøbelastning fra mink

 

 Ammoniakfordampning fra minkhaller / Pelsdyravlere er i tvivl

 

Ammoniakfordampning fra minkhaller. Kvælstof-, fosfor- og kaliumbalancer. / Grøn Viden PDF fil

 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse På Gjøl

 

Helhedsorienteret miljøvurdering af minkavl og forslag til indsatsområder  PDF fil

Gylleanlæg  / Bilag E Idèkatalog

 

Høring vedr. UDKAST til vejledning om pelsdyrfarme  Link

Vejledningen om pelsdyrfarme PDF fil

 

Vækst med vilje - Vækstskabende initiativiteter inden for pelsdyrsektoren PDF fil

Analyse af minksektoren PDF fil

 

Miljølovgivningen for pelsdyrfarme  PDF fil

 

Skadedyr

Minkfluer og fluebekempelse på pelsdyrfarme.

Retningslinier for fluebekempelse på pelsdyrfarme  PDF fil

Pelsdyrfarme & Naboer  PDF fil  Holmsland-Kommune

FLUER! - OG HVAD SÅ ?  PDF fil

-------------------------------------------

Holstebro kommune

www.holstebrofarmers.dk

----------------------------------

Struer kommune  / Pelsdyrfarme PDF fil

 

Udlån af minkfælder

---------------------------------------------

--------------------------------------------